Stichting
  Woondroom Middelburg
 
Een rustige en veilige locatie voor mensen met ASS

Privacy verklaring

Privacyverklaring  25 mei 2018
Beleid bescherming persoonsgegevens Woondroom Middelburg
Bij het ouderinitiatief Woondroom Middelburg hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens (privacy) die tot onze beschikking worden gesteld. Door het bestuur van het ouderinitiatief is een register opgesteld waarin aangegeven is op welke wijze, het bestuur van het ouderinitiatief, met beschikbare persoonsgegevens omgaat.

Kenmerken van ons beleid zijn:
* Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
* Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen;
* De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken;
* Dat we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is om de gewenste doelen te bereiken in relatie tot de beschikbaar gestelde persoonsgegevens;
* Dat we zullen vragen om uitdrukkelijke toestemming voor verwerking van persoonsgegevens als het verwerking betreft buiten de reguliere verwerking;
* Dit beleid en de daaruit voortvloeiende gevolgen en of acties zal kritisch beoordeeld worden tijdens de bestuursvergaderingen van het ouderinitiatief die regelmatig plaatsvinden.

Binnen het bestuur van het ouderinitiatief zijn we op de hoogte hoe we met persoonsgegevens die ons ter beschikking zijn gesteld, om moeten gaan.
Transparantie, dataminimalisatie en beveiliging van persoonsgegevens worden door het bestuur als zeer belangrijk beschouwd.

Voor informatie over
Privacyreglement Bewoners
WoondroomZorg bv
en/of
Samenwerkingspartners van WoondroomZorg (ouderinitiatieven)
verwijzen we u naar de website van woondroomzorg.nl